ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  นายสิทธิชัย  ไชยเจริญ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6  และนายตระการ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  รับมอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ