ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาคสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาคสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ
             เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาคสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ” ในการนี้ นางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก