ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน
               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และนายตระการ  สุรมณี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมี พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และคณะให้การต้อนรับ  ในการนี้ คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6 ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก