ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการฝึกและอบรมโครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการฝึกและอบรมโครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
                     เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560  นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550” ครั้งที่ 1  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัด สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และภาค 6 ในการนี้ นายตระการ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้ประนีประนอม ฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่