ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมให้สัมฤทธิผล ของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมให้สัมฤทธิผล ของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
                                นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมให้สัมฤทธิผล  ของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6”  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 - 4 กรฎาคม 2560  ในการนี้ นางราณี  โกษาคาร  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวปานจิต  อินทุโศภน  นิติกรชำนาญการ  และนางสาวสุภาวดี  มณีท่าโพธิ์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก