ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเดินทางเยี่ยมข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องจากคลอดบุตร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเดินทางเยี่ยมข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องจากคลอดบุตร
                             เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เดินทางเยี่ยมและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นางสาวนิตยา  ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องจากคลอดบุตร ณ บ้านพัก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์