ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
                          เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา  สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  โดยนายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  เป็นประธานในพิธีเปิด  ในการนี้ นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก