ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นำคณะศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นำคณะศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  โดยมี นางสาวเสาวภาคย์  วงศ์ไวทยากูร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนำไปสู่การพัฒนาระบบงานศาลต่อไป