ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ  เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว”
                     เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว”  โดยมี นายตระการ  สุรมณี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี