ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
         เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนางอัมพวัน  ตันยาภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับ  ในการนี้ นางสาวศิรินทิพย์  ไทพาณิชย์  และนายอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และร่วมตอบคำถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก