ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง 12 หน่วยงาน ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง 12 หน่วยงาน ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
                    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่าง 12 หน่วยงาน ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ,วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก,วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ,สำนักงานแรงงานฯ,สำนักงานวัฒนธรรมฯ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก   โดยมี  นางอัมพวัน  ตันยาภิรมย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ   เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการนี้  คณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  และนางราณี  โกษาคาร  ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการ ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก