ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2560
                        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  นายตระการ  สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2560 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมการศาสนาดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 30–31 สิงหาคม 2560  ณ อาคารรู้รักสามัคคี กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก