ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 125/3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5532 2625-6 โทรสาร 0 5532 2624 อีเมล psljc@coj.go.th

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
เอกสารแนบ